KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG, NHÀ PHÂN PHỐI CÁC TỈNH

1/ Tại Hiệp Hòa, Bắc Giang

2/ Tại Hà Nội